Algemene voorwaarden

Laatst geüpdatet op 23 april 2020

De integrale inhoud van de site TERROIR.BE, samen met alle grafische elementen (inclusief de HTML-codes die gebruikt worden om de pagina’s te creëren, knoppen, kleurencombinaties, lay-out, …) zijn beschermd door het auteursrecht. Overname, aanpassing, vertaling, bewerking of wijziging, geheel of gedeeltelijk, via welke vorm of middel ook, is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van MINESTRONE BV. Elke inbreuk kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. Op elke geschil in verband met deze website is enkel het Belgisch recht van toepassing.
Een toelating wordt geval per geval bekeken. Wij staan echter open voor alle aanvragen
(zich richten tot tony@minestrone.be).
De naam en het logo van TERROIR.BE zijn eigendom van MINESTRONE BV.

Voor alle gepubliceerde foto’s heeft MINESTRONE BV de toelating tot publicatie op de website TERROIR.BE ontvangen van de betrokken fotografen. Alle beelden die op de site TERROIR.BE worden gebruikt blijven echter eigendom van de fotograaf. Indien een selectie van deze beelden zou worden gebruikt door derden, voor commerciële doeleinden moet hiervoor een vergoeding worden betaald na overleg met de fotograaf. Gelieve zich te richten tot studiotonyleduc@gmail.com
Indien er zonder overleg met de fotograaf, de beelden toch worden gebruikt dan zal Sofam “de auteursrechtenorganisatie voor beeldende kunsten” zijn expertise in samenspraak met de fotograaf de nodige boetes op misbruik toepassen.
Voor alle gepubliceerde reportage teksten heeft MINESTRONE BV de toelating tot publicatie op de website TERROIR.BE ontvangen van de betrokken redacties en leveranciers.
Ondanks het feit dat externe hyperlinks met zorg worden uitgekozen, kan MINESTRONE BV niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan of de inhoud van websites naar dewelke een hyperlink werd gelegd.

Deze website is eigendom van MINESTRONE BV.

Contactgegevens:

  • maatschappelijke zetel: Floralaan 21 2640 Mortsel (Antwerpen)
  • tel: +32 476 41 27 01
  • e-mail: tony@minestrone.be
  • ondernemingsnummer: BE 0474 117 093

Domeinnamen

Intellectuele eigendomsrechten

MINESTRONE verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt door vermelding: bij tekst: Bron: ©terroir.be bij foto’s : ©Tony Le Duc Indien de beelden of de teksten vanuit de website TERROIR.BE toch voor commerciële doeleinden zouden worden gebruikt dan moet er contact worden opgenomen voor de teksten met tony@minestone.be en voor de foto’s met studiotonyleduc@gmail.com

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van MINESTRONE BV zijn

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. MINESTRONE BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre MINESTRONE BV hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie zonder vermelding van of in het geval van een webpagina, link naar de bron is niet toegestaan.